ADHESIÓ AL “PLA LGBTI PELS MUNICIPIS I LA COMARCA DE LA SELVA 2020-2023”

Des del Consell Comarcal de la Selva, es va aprovar el passat dia 7 de juliol de 2020 en sessió plenària, el “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”. L’elaboració d’aquest Pla es basa en la diagnosi realitzada prèviament sobre l’atenció a les persones LGBTI que viuen als 24 municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, i que són objecte de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.

El Pla de polítiques LGBTI del Consell Comarcal de la Selva s’emmarca en el desplegament de la “Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”. Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya a l’octubre de 2014, insta als ens locals a desenvolupar-la per tal de garantir els drets de les persones LGBTI als diferents municipis.

És en aquest sentit, que les línies d’accions del Pla LGBTI plantegen com a  objectius generals estratègics a assolir:

  1. promoure accions de sensibilització i prevenció de les LGBTIfòbies;
  2. ampliar el coneixement de les i els professionals educatius, sanitaris, cossos de seguretat i de l’acció social envers la realitat LGBTI, el marc normatiu i els serveis adreçats a aquest col·lectiu; i
  3. disposar de recursos i mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i desenvolupar les polítiques LGBTI a nivell comarcal, incorporant la transversalitat i la interseccionalitat com a estratègia metodològica.

Mitjançant l’adhesió al “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”, es col·laborarà en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la diversitat afectiu-sexual i de gènere.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu va aprovar l’adhesió a aquest Pla per acord del Ple Municipal de data 13 d’abril de 2022.