MEMÒRIA PER PROCEDIR A L’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CEMENTIRI DE GRIONS

Per acord de Ple Municipal es va aprovar la “Memòria per procedir a l’adequació i millora del cementiri de Grions al municipi de Sant Feliu de Buixalleu”, elaborada per l’arquitecte municipal, Lluís Figueras Bou, amb un pressupost d’execució per contracte de 47.924,18 € (IVA exclòs).

Les obres tenen com a objectiu, entre d’altres, solucionar els problemes d’estanqueïtat, construir una nova llosa per a la fossa de l’ossera, construir noves voreres, construcció de cobertes inclinades, reparar i pintar els murs, instal·lar un punt de subministrament d’aigua potable, i col·locació de dons bancs dins del recinte.

Prèvia la corresponent tramitació administrativa, el dia 27.07.2021 es va signar l’acta de replanteig de les obres amb l’empresa adjudicatària “Excavacions transport i obra pública Tarres, SL”, per un import de 37.746,69 € (IVA inclòs), que s’iniciaran el dia 3.09.2021, i amb termini d’execució previst de 3 mesos.