INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

D’acord amb el que preveu el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Sant Feliu de Buixalleu, per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, l’ajuntament ha endegat una actuació per generar energia fotovoltaica en règim d’autoconsum mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la seu consistorial.

L’actuació, iniciada la setmana passada, es durà a terme durant aquest mes d’agost. Segons el projecte aprovat, s’instal·laran un total de 27 mòduls fotovoltaics (54 m2) sobre tres vessants de la coberta de l’edifici, fixats a una estructura coplanar, amb una potència pic instal·lada de 11,205 kWp i una potència nominal de 9.882 W.  

 La distribució dels plafons, 9 a la vessant est, 9 a la vessant sud i 9 a la vessant oest permetrà que l’aprofitament sigui més uniforme al llarg de tot l’horari de llum solar, amb la peculiaritat que els plafons instal·lats, amb microinversors, permetran monitoritzar la producció de cadascuna de les plaques, que tots podrem veure a través d’una pantalla situada a l’entrada de l’edifici.

 L’electricitat generada s’injectarà directament al consum de l’edifici, en paral·lel amb la xarxa elèctrica convencional. Aquesta instal·lació permetrà generar més d’una quarta part de l’energia consumida a la seu de l’ajuntament, 13.316 kwh anuals, amb un estalvi importat, a més de reduir les emissions de CO2 en un total 4,34 tones anuals.  D’altra banda, es preveu que la inversió realitzada, contractada per un total de 19.274,33 € (IVA exclòs) i subvencionada per la campanya “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona, s’amortitzarà en un període de 10 anys.

 A nivell particular, des de l’any 2020 quan es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals, hi ha una bonificació potestativa d’un 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a les sol·licituds que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum (no aplicable a la totalitat de l’obra).