DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE L’ANY 2023

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 d’abril de 2023, es va atorgar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2023, per import total de 72.352,97 €, segons el detall següent:

  • Expedient DC 2023/3912: Subvenció per a despeses corrents (1. Servei de recollida i gestió de residus, 2. Prestació del servei de la xarxa d’abastament d’aigua potable i 3. Enllumenat públic) per import de 49.690,15 €
  • Expedient Camins 2023/3912: Actuacions en camins per import de 3.000 €
  • Expedient Secret 2023/3912: Despeses del lloc de treball de Secretaria i Intervenció: 10.000 €
  • Expedient Cultura 2023/3913: Subvenció per a les despeses culturals per import de 8.768,85 €
  • Expedient NT2023/3914: Subvenció per a noves tecnologies per import de 893,97 €